Bohoslužba vděčnosti

Také máte radost z toho, když k vám Pán promluví? Já velkou, ať už se jedná o Jeho napomenutí, ukázání směru, povzbuzení či jiný typ konverzace. Pánovo slovo je pro mne jako živá voda a já cítím vděčnost, radost a pokoj. Celý článek

Mt 2,13-23

13 Když odešli, hle, ukázal se Josefovi ve snu Pánův anděl a řekl: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil.“ 14 On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta. 15 A byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘ 16 Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí, od dvouletých níže, podle času, který vyzvěděl od mágů. 17Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremjáše: 18 ‚Hlas v Ráma bylo slyšet, nářek a pláč a velké bědování; Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není.‘ 19 Když Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě 20 a řekl: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země izraelské, neboť ti, kteří ukládali dítěti o život, již zemřeli.“ 21 On tedy vstal, vzal dítě a jeho matku a vešel do izraelské země. 22 Když však uslyšel, že v Judsku kraluje místo svého otce Heroda Archelaos, bál se tam odejít. Na pokyn ve snu odešel do oblasti Galileje. 23 I přišel a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky: ‚Bude nazýván Nazaretský.‘ (Český studijní překlad) Celý článek

Nebeský muž

Pravdivý, silný příběh vyvyšující Boha z prostředí čínské podzemní církve.

Nekáže se zde evangelium prosperity, ale cesta kříže, která jediná přináší vítězství. Celý článek

Sborový tábor Lomy 2017

Ve dnech 29. 8. – 2. 9. jsem prožila se sborem Viera nádherný čas v horské osadě Lomy. Můj dojem z tohoto sborového tábora byl tak silný, že píšu až teď, protože mám od té dovolené větší odstup. Dokonce jsem si nepořídila ani jednu fotku, protože jsem na to neměla myšlenky. Pokusím se tedy alespoň částečně vystihnout pár věcí, které byly pro mě na táboře nejdůležitější. Celý článek